Damjan Bakić

Ime i prezime: Damjan Bakić

Institucija: Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

Zvanje: Asistent

Oblast naučnog interesovanja: Damjan Bakić je osnovne i master studije završio na Odseku za demografiju na Geografskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Doktorske studije na istom fakultetu upisao je 2017. godine, a tema doktorske disertacije na kojoj radi je “Rekonstrukcija demografskih trendova tokom 15. I 16. veka u nahijama Rudnik I Užice”. Od 2017. godine bio je angažovan kao demonstrator na Odseku za demografiju, da bi 2022. godine stekao zvanje asistenta. Oblasti primarnog naučnog interesovanja su istorijska demografija, primena računarskih tehnika u proučavanju stanovništva, demografski razvoj stanovništva Srbije, kao i proučavanje socio-demografskih karakteristika domaćinstava i porodica. Autor je više od deset naučnih radova i učesnik na više domaćih i inostranih konferencija. Član je Društva demografa Srbije (DDS) i Asocijacije mladih istorijskih demografa (AYHD). 

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top