Ivan Marinković

Ime i prezime: Ivan Marinković

Institucija: Institut društvenih nauka

Zvanje: Viši naučni saradnik

Oblast naučnog interesovanja: Mortalitet (diferencijalna smrtnost, uzroci smrti, izbežna smartnost), starenje stanovništva, populaciona dinamika

Kratka biografija: Ivan Marinković je rođen 1980. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za demografiju, 2004. godine. Poslediplomske studije demografije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završava 2010. godine, odbranom magistarske teze pod nazivom „Uzroci smrtnosti stanovništva Srbije u periodu 1950-2006“ i postaje magistar demografskih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Razlike u smrtnosti stanovništva Srbije po polu“ odbranio je 2016. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekao titulu doktora geografskih nauka. Ivan Marinković je zaposlen od 2008. godine u Centru za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Prvo kao istraživač pripravnik, a potom i kao istraživač-saradnik. Zvanje naučni saradnik je imao u periodu 2017-2022. godina. Aktuelno zvanje viši naučni saradnik ima od 25. 5. 2022. godine. U periodu 2005-2008. godina bio je stipendista Ministarstva nauke. Rezultat dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada Ivana Marinkovića, predstavlja oko 50 autorskih i koautorskih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova.

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top