Ivan Novković

Ime i prezime: Ivan Novković

Institucija: Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

Zvanje: Vanredni profesor

Oblast naučnog interesovanja: Prirodne nepogode, geografski informacioni sistemi, zaštita životne sredine

Kratka biografija: Ivan Novković je završio osnovne i master studije na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu, gde je 2016. godine odbranio doktorsku disertaciju “Prirodni uslovi kao determinante geohazarda na primeru slivova Ljiga, Jošaničke i Vranjskobanjske reke”, čime je stekao zvanje doktora Geonauka za užu naučnu oblast Geoprostorne osnove životne sredine. Od 2009. godine zaposlen je na Geografskom fakultetu kao istraživač-pripravnik. Godine 2011. izabran je u zvanje asistenta, 2017. u zvanje docenta, a 2022. g. u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Geoprostorne osnove životne sredine. Od školske 2021/22. g. obavlja funkciju prodekana za finansije na Geografskom fakultetu. Učestvovao je u preko 30 naučno-istraživačkih projekata, studija i elaborata. Do sada je objavio preko 80 bibliografskih referenci, od kojih se ističu 19 radova u međunarodnim naučnim časopisima sa SCI liste. Heršelov indeks citiranosti ima vrednost 9 (SCOPUS).

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top