Milica Maričić

Ime i prezime: Milica Maričić

Institucija: Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka

Zvanje: Docent

Oblast naučnog interesovanja: Računarska statistika, multivarijaciona analiza, modelovanje strukturnih jednačina

Kratka biografija: Milica Maričić je diplomirala i masterirala na Fakultetu organizacionih nauka (FON) Univerziteta u Beogradu i doktorirala iz oblasti računarske statistike na istom fakultetu. Od 2015. godine zaposlena je na Katedri za operaciona istraživanja i statistiku na FON-u. Trenutno je u zvanju docenta. Oblasti njenog istraživanja su kompozitni indikatori, metode i modeli rangiranja, multivarijaciona analiza, modelovanje strukturnih jednačina i poslovna, posebno u sferi sporta i marketinga. Objavila je više od 15 naučnih radova koji su indeksirani u bazi Web of Science i citirana je više od 350 puta u Google Scholar bazi. Za svoje istraživanje sprovedeno u okviru doktorske disertacije, 2018. Godine, dobila je nagradu Young Scholars for Better Statistics na konferenciji Better Statistics for Better Lives koju su organizovali OECD i IAOS. Do sada je učestvovala u tri ERASMUS mobilnosti nastavnog osoblja i usavršavala se u Nemačkoj i Holandiji. Trenutno je član tri nacionalna projekta u ulozi istraživača.

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top