Natalija Mirić

Ime i prezime: Natalija Mirić

Institucija: Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

Zvanje: Docent

Oblast naučnog interesovanja: Analiza životnog ciklusa, kvantitativne i kvalitativne metode analize, demografski aspekti klimatskih promena, fertilitet i porodica, ekonomska demografija, ljudsko blagostanje.

Kratka biografija: Natalija Mirić je docent na Odseku za demografiju na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (od jula 2020. godine). Zvanje doktora demografije stekla je 2019. godine na Univerzitetu u Beogradu Geografskom fakultetu. Angažovana je u izvođenju predavanja i vežbi na osnovnim, master i doktorskim studijama na Odseku za demografiju. Dodatno, Natalija je angažovana u izvođenju nastave na interdisciplinarnom master programu Univerziteta u Beogradu „Računarstvo u društvenim naukama“. Trenutne oblasti njenog istraživanju su demografski aspekti klimatskih promena, fertilitet i porodica i ljudsko blagostanje. Objavila je preko 20 naučnih radova u naučnim časopisima i zbornicima, 2 univerzitetska udžbenika i poglavlje u monografiji. Član je internacionalnih naučnih organizacija: EAPS-Evropska asocijacija za populacione studije i SAA-Asocijacija za analizu sekvenci. Učestvovala je na vise naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Tokom 2019. godine usavršavala se u oblasti primene naprednih statističkih metoda u demografiji na Univerzitetu u Ženevi. Učestvovala je na SLLS letnjoj školi za longitudinalna i istraživanja životnog ciklusa u organizaciji Švajcarskog centra za razvoj kompetencija u istraživanju. Kao član tima učestvovala je u realizaciji 3 naučna projekta, dok je u funkciji rukovodioca uključena na jednom projektu.

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top