Petar Vasić

Ime i prezime: Petar Vasić

Institucija: Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

Zvanje: Vandredni profesor

Oblast naučnog interesovanja: Populaciona politika, projekcije stanovništva, primenjena demografija, fertilitet, mortalitet, migracije

Kratka biografija: Petar Vasić je vanredni profesor na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je demografiju kao najbolji student generacije na Geografskom fakultetu u Beogradu, magistrirao demografiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i odbranio doktorsku tezu na Geografskom fakultetu u Beogradu 2016. godine. Tokom svoje karijere prof. dr Petar Vasić je bio stipendista nekoliko institucija i dobitnik brojnih nagrada. Kao istraživač do sada je bio uključen u trinaest naučnih i stručnih projekata. Objavio je više od 50 naučnih referenci i učestvovao na brojnim naučnim skupovima. Svoja interesovanja usmerava kroz integralni i sistemski pristup, od razumevanja veze između populacionih procesa, ekonomije i životne sredine, preko njihovog uticaja na demografsku budućnost, do formulisanja naučno utemeljenih preporuka za demografske politike. Član je Udruženja demografa Srbije i Srpskog geografskog društva.

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top