Slavoljub Dragićević

Ime i prezime: Slavoljub Dragićević

Institucija: Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

Zvanje: Redovni profesor

Oblast naučnog interesovanja: Geomorfologija, prirodni hazardi i prirodne nepogode

Kratka biografija: Slavoljub Dragićević je redovni profesor na Katedri za fizičku geografiju i njegova naučna istraživačka obuhvataju geomorfologiju (recentni geomorfološko-hidrološki procesi u funkciji degradacije predela), prirodne hazarde i prirodne nepogode. U ovoj oblasti objavio je četiri naučne monografije, univerzitetsku knjigu i praktikum, deset poglavlja u međunarodnim monografijama, više od 100 naučnih i stručnih radova u recenziranim časopisima. Bio je član više naučnih i organizacionih odbora i učestvovao na više od 30 naučnih skupova u Srbiji i inostranstvu. On je senior urednik časopisa Carpathian Jour­nal of Earth and Envi­ron­mental Sciences i pet drugih geografskih časopisa u Jugoistočnoj Evropi, bio je prodekan za nauku i međunarodnu saradnju, šef Instituta za geoprostorne osnove životne sredine i GIS, šef Katedre za fizičku geografiju i Katedre za geoprostorne osnove životne sredine, šef Laboratorije za fizičku geografiju. Bio je rukovodilac 19 projekta, a član u realizaciji 23 naučna projekta, studije i elaborata.

Naziv projekta:
Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Program: PRIZMA,
Fond za nauku Republike Srbije
Podprogram: Društvene i humanističke nauke

Broj projekta: 7358
Početak realizacije: 01.12.2023.
Trajanje projekta: 3 godine

Rukovodilac projekta: Natalija Mirić
Docent
Univerzitet u Beogradu
Geografski fakultet

Izrada POPENVIROS web sajta finansirana je od strane Fonda za nauku Republike Srbije

Back to Top